ΔημόσιαΈργα

Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον καλλιτέχνη.
Τυχούσα αντιγραφή τιμωρείται ποινικά σύμφωνα με τους κανόνες του ΟΣΔΕΕΤΕ